De woartels fan de Fryske Frijheid/De wortels van de Friese Vrijheid

de Langen, G. (Speaker), Han Nijdam (Speaker)

Activity: Talk and presentationProfessional or public event Professional

Description

Wolkomlêzing Provincie Fryslân
Period30-Nov-2017
Held atProvincie Friesland, Netherlands