Nationale Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel

Activity: External assignment ConsultancyProfessional

Description

member of steering an projectgroup
Period2013
Work forNationale Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel, Netherlands