Eeltsje Hettinga wijt gedicht 'It Sonken Waad' oan klimaatferoaring

Press/Media: OtherPopular

Description

De klimaatferoaring hat Eeltsje Hettinga út Ljouwert al langer yn 'e besnijing. Hettinga fynt it wichtich dat ek de literatuer oandacht hat foar dit aktuele tema. "De striid tsjin it wetter is in oer-tema foar Fryslân. As de seespegel omheech giet, heart Fryslân by de earste provinsjes dy't der lest fan krije, tink der mar goed om." Hettinga wol net apokalyptysk wêze, mar fynt wol dat it tiid wurdt dat de minsken har realisearje dat it mienens is.

Jongeren dy't net nei skoalle gean om te demonstrearjen tsjin klimaatferoaring hawwe syn sympaty en itselde jildt foar de klimaatdemonstranten yn Amsterdam fan snein. It fers is publisearre yn it Frysk en ek al oerset yn it Nederlânsk en Ingelsk. Hettinga hat it fers opdroegen oan professor Theunis Piersma fan Gaast.

Period10-Mar-2019

Media coverage

1

Media coverage

 • TitleEeltsje Hettinga wijt 'It Sonken Waad' aan klimaatverandering
  Degree of recognitionRegional
  Media name/outletOmrop Fryslân
  Media typeRadio
  Country/TerritoryNetherlands
  Date10/03/2019
  DescriptionDe klimaatverandering houdt Eeltsje Hettinga uit Leeuwarden al langere tijd bezig. Hettinga vindt het belangrijk dat ook de literatuur aandacht voor dit actuele thema heeft. "De strijd tegen het water is een oer-thema voor Fryslân. Als de zeespiegel stijgt, is Fryslân een van de eerste provincies die dat merkt. Pas maar op."

  Hettinga wil niet apocalyptisch zijn, maar vindt wel dat het tijd wordt dat mensen zich realiseren dat het menens is. Jongeren die niet naar school gaan om te demonstreren hebben zijn sympathie en hetzelfde geldt voor de klimaat-demonstranten in Amsterdam van zondag.

  'It sonken Waad' (Het verdronken Wad) is in het Fries gepubliceerd, maar ook al naar het Nederlands en Engels vertaald. Hettinga heeft het vers aan professor Theunis Piersma uit Gaast opgedragen. Ook Tsead Bruinja, de Friese dichter des Vaderlands, publiceerde een gedicht over de klimaatverandering.
  Producer/AuthorEeltsje Hettinga
  URLhttps://www.omropfryslan.nl/nijs/871837-eeltsje-hettinga-wijt-gedicht-it-sonken-waad-oan-klimaatferoaring
  PersonsTheunis Piersma