Mear skulpbisten yn Waadsee (Meer schelpdieren in Waddenzee)

Press/Media: ResearchPopular

Description

'It giet opfallend goed mei de skulpen yn de Waadsee. Dat blykt út ûndersyk fan professor Theunis Piersma fan de Ryksuniversiteit Grins. Hy krijt dúdlike sinjalen dat foaral de lytse skulpbisten lykas kokkels en nonnetjes wer werom komme.' 'Het gaat opvallend goed met de schelpdieren in de Waddenzee. Dat blijkt uit onderzoek van professor Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij krijgt duidelijke signalen dat vooral de kleine schelpdieren zoals kokkels en nonnetjes weer terugkeren.'

Period21-Apr-2014 → 9-May-2014

Media coverage

1

Media coverage

Media contributions

1

Media contributions