CCDC 2012658: Experimental Crystal Structure Determination

 • Zhao-Tao Shi (Contributor)
 • Yi-Xiong Hu (Contributor)
 • Zhubin Hu (Contributor)
 • Qi Zhang (Contributor)
 • Shao-Yu Chen (Contributor)
 • Meng Chen (Contributor)
 • Jing-Jing Yu (Contributor)
 • Guang-Qiang Yin (Contributor)
 • Haitao Sun (Contributor)
 • Lin Xu (Contributor)
 • Xiaopeng Li (Contributor)
 • Ben L. Feringa (Contributor)
 • Hai-Bo Yang (Contributor)
 • He Tian (Contributor)
 • Da-Hui Qu (Contributor)

Dataset

Description

Related Article: Zhao-Tao Shi, Yi-Xiong Hu, Zhubin Hu, Qi Zhang, Shao-Yu Chen, Meng Chen, Jing-Jing Yu, Guang-Qiang Yin, Haitao Sun, Lin Xu, Xiaopeng Li, Ben L. Feringa, Hai-Bo Yang, He Tian, Da-Hui Qu|2020|J.Am.Chem.Soc.|143|442|doi:10.1021/jacs.0c11752
Date made available28-Jun-2020
PublisherUniversity of Groningen

Cite this