De zilte kleibodem doorgronden (Fathom the salty clay) - Teeltadaptatie en bodemregeneratie voor duurzame akkerbouw in het Waddengebied

Project Details

Description

Bodemdegeneratie als gevolg van verzilting en verdroging is een wereldwijd probleem dat in toenemende mate gevolgen heeft voor de akkerbouw op de noordelijke kleigronden van het Waddengebied. De verslechterende structuur, vruchtbaarheid en biodiversiteit van de steeds zilter wordende kleibodem heeft een grote invloed op o.a. de hoogwaardige teelt van pootaardappelen, de belangrijkste economische pijler voor akkerbouwers in dit gebied. Tot dusverre richtte de aanpak van de verziltingsproblematiek zich voornamelijk op zouttolerantie van rassen/gewassen, fysische en abiotische bodemeigenschappen en mitigatie van zoutstress, bijvoorbeeld door het vasthouden en gebruiken van zoet water. Het meerjarige project ‘De zilte kleibodem doorgronden’ richt zich echter op de biotische bodemeigenschappen, waarbij het doel is door met een innovatieve combinatie van aanpassingen in het teeltplan de bodemkwaliteit van verzilte kleibodems te verbeteren, waardoor gewassen minder gevoelig worden voor zout. Het project volgt diverse aspecten van de bodemkwaliteit in relatie tot de opbrengst (zouttolerantie) van aardappelrassen en andere gewassen. Hierbij wordt praktische kennis vergaard over hoe een gedegenereerde zilte kleibodem omgezet kan worden in een vitale bodem waarop duurzame zilttolerante akkerbouw kan plaatsvinden.
Dit onderzoek zal worden uitgevoerd op het tussengebied van de ‘Dubbele Dijk’ bij Bierum. De Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest hebben hier een proeftuin aangelegd voor zilte landbouw. Voor de aanleg van de tweede inlandse dijk is de bovenste teeltlaag van 70 cm afgegraven, waardoor een gedegenereerde zavelige kleibodem beschikbaar is gekomen die een unieke uitgangspositie oplevert voor pilots gericht op zilt tolerante landbouw en bodemregeneratie.
In dit project wordt, door middel van een geïntegreerde onderzoeksaanpak naar bodemkwaliteit, bodembioom en ras/gewaseigenschappen, gezocht naar praktische teeltkundige oplossingen die de afname van de bodemkwaliteit in het Waddengebied en vergelijkbare kleibodems elders in de wereld moet tegengaan. Het project dat uitgevoerd wordt door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en GreenFinch Research wordt ondersteund door partners uit de aardappelsector, zaadveredeling, akkerbouw, overheid en groene opleidingen van Van Hall Larenstein Leeuwarden.
StatusActive
Effective start/end date01/04/202231/03/2026