Jongeren, educatie en cultuur

Project Details

Description

Draagt cultuureducatie op scholen bij aan zelfstandige deelname aan cultuur? Deze vraag stelde een grote culturele instelling in Friesland.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/202330/06/2023

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.