Camera-onderzoek naar nestpredatie bij weidevogels in Skriezekrite Idzegea 2020

Egbert van der Velde*, Jos Hooijmeijer, Sytse Terpstra, Evert Terpstra, Theunis Piersma

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportProfessional

26 Downloads (Pure)

Abstract

Skriezekrite Idzegea (SI) is een belangrijk weidevogelgebied in het zuidwesten van Fryslân met nog relatief hoge dichtheden weidevogels. Ondanks een groot aandeel weidevogelbeheer en twee weidevogelreservaten lukt het niet meer om de weidevogelpopulaties stabiel te houden of toe te laten nemen. Vanaf 2015 heeft het gebied te kampen gehad met een toegenomen predatiedruk waardoor eerder behaalde positieve resultaten verloren zijn gegaan. De nestverliezen worden toegeschreven aan een toename van niet-bejaagbare martersoorten als hermelijn, bunzing en steenmarter. Om deze aanname te onderbouwen is vanaf 2019 met behulp van “cameravallen” getracht te achterhalen welke grondpredatoren binnen het gebied aanwezig zijn en in welke mate ze verantwoordelijk zijn voor nestpredatie. In 2019 werd al aangetoond dat kat, steenmarter en bunzing algemeen voorkomen en in het hele gebied aangetroffen kunnen worden. Van nestpredatie was in 2019 echter nauwelijks sprake wat waarschijnlijk te maken had met een piek in de veldmuizenpopulatie. Omdat een muizenpiek vaak leidt tot een toename van het aantal muizeneters, die bij gebrek aanmuizen overschakelen op onder meer weidevogeleieren, werd voor 2020 een toename in nestpredatie verwacht en is besloten opnieuw nesten te monitoren met camera’s. Verspreid door het gebied en over de duur van het broedseizoen werden 106 nesten gemonitord waarvan 41 (38,7%) gepredeerd werden. Steenmarter (24,4%) en bunzing (19,5%) bleken verantwoordelijk voor het grootste deel van de nestverliezen. Daarnaast werden nesten gepredeerd door bruine kiekendief, zwarte kraai, wezel, egel, kat en buizerd. Bij negen (22%) gepredeerde nesten werd geen predator geregistreerd, mogelijk omdat hoge vegetatie het zicht ontnam op kleinere predatoren als wezel, hermelijn of bruine rat.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherRijksuniversiteit Groningen
Number of pages32
Publication statusPublished - 15-Oct-2020

Cite this