Computational redesign of enzymes for regio- and enantioselective hydroamination

Ruifeng Li, Hein J Wijma, Lu Song, Yinglu Cui, Marleen Otzen, Yu'e Tian, Jiawei Du, Tao Li, Dingding Niu, Yanchun Chen, Jing Feng, Jian Han, Hao Chen, Yong Tao, Dick B Janssen, Bian Wu

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

133 Citations (Scopus)
417 Downloads (Pure)

Search results