Gysbert Japiks: in stúdzje yn dichterskip

Douwe Kalma

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

106 Downloads (Pure)

Abstract

It Fryske wird "skriftekennisse"wirdt tsjintwirdlich frijwol brûkt yn de bitsjutting fen it frjemde wird "literatuer". De literatuer is in kinst; ek de Fryske skriftekennisse is as in kinst to biskôgjen. It doel fen de skriftekindige ef literaire stúdzje kin gjin oar wêze as by to dragen ta it forstean fen it kinstwirk. Zie: Ynlieding
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Kapteyn, J. M. N., Supervisor, External person
Award date6-May-1938
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1938

Cite this