It Fryske folkstoaniel: (1860-1930)

Ype Pooringa

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

129 Downloads (Pure)

Abstract

Yn de Fryske skriftekindige wirken komt de toanielliteratuer ornaris oan 'e krapperein. Net allinnich fen need, ne'it liket, mar ek om't men wifket, oft men safolle net heal of net ienris fearns literair wirk yn it forban fen de skriftekennisse bringe scil. Kalma nimt yn syn karlezing lit de jierren 1897-1925 al wirk fen toanielskriuwers op, mar lit de jierren 1876-1897 ... Zie: Ynleiding
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Award date3-Jun-1940
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1940

Cite this