Karakterisering van het achtergrondgeluid. (Metingen in stiltegebied Het Horsterwold)

H. J. Kaper, G.P. van den Berg

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  354 Downloads (Pure)

  Abstract

  Sinds een aantal jaren houdt de Natuurkundewinkel zich bezig met het meten van het zogenaamde natuurlijke omgevings-geluid. Hoewel dit soort metingen vrij vaak wordt verricht t.b.v. de beoordeling van vergunningplichtige inrichtingen blijkt dat hierover in de vrij toegankelijke literatuur maar weinig concrete meetresultaten gepubliceerd zijn. De resultaten die wel beschikbaar zijn blijken bovendien summier gedocumenteerd ondanks het feit dat het rapport “Richtlijnen voor de karakterisering en meting van omgevingsgeluid”[7] de nodige voorschriften geeft. Hierdoor is het vaak niet mogelijk de precieze meetomstandigheden en de gebruikte meetmethoden te achterhalen waardoor de gegevens sterk aan waarde inboeten. Voorts wordt over het algemeen maar kort gemeten. Omdat zoals ook in dit onderzoek weer zal blijken, het niveau van het omgevings-geluid sterk kan variëren is het de vraag in hoeverre dergelijke metingen representatief zijn. Doel van ons meetprogramma is om in verschillende omgevingen onder verschillende omstandigheden het achtergrondgeluidsniveau te meten o.a. als functie van de windsnelheid. Zo zijn er in de afgelopen jaren metingen verricht in weidegebied [4], in een bos (samen met de Natuurkundewinkel in Utrecht) [5] en op een kwelder in het Waddengebied [3]. De metingen hebben deels een praktisch nut: met behulp van de gemeten niveaus is het mogelijk de akoestische inpassing van geluidproducerende installaties te beoordelen. Dit rapport beschrijft metingen zoals die in opdracht van de Provincie Flevoland in het najaar van 1998 zijn uitgevoerd in het Horsterwold. Dit gebied is vanwege de aanwezige relatieve stilte aangewezen als “Milieubeschermingsgebied voor stilte”. De metingen stellen de Provincie Flevoland in staat te beoordelen in hoeverre wordt voldaande aan de door haar gestelde milieukwaliteitseis. Voor de Natuurkundewinkel vormen ze een aanvulling op de reeds bestaande metingen omdat de meetlokatie gelegen is in een gebied dat wordt omringd door een aantal intensief bereden verkeerswegen terwijl we tot nu toe steeds in “verkeersluwe” gebieden hebben gemeten en vanwege de vegetatie in het gebied: een ruig terrein met veel jonge aanplant omgeven door loofbossen. Van een dergelijk gebied hadden we tot nu toe nog geen meetgegevens.
  Original languageDutch
  Publishers.n.
  Number of pages0
  Publication statusPublished - 1999

  Cite this