Procesevaluatie van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij het project Slim Leven: Kwalitatieve verkenning van de succes- en faalfactoren van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals.

Renate Dolstra, Jolanda Tuinstra

Research output: Book/ReportReportProfessional

769 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting
Doordat in deze tijden veel mensen overgewicht hebben en te weinig bewegen is de leefstijlinterventie Slim Leven gestart om de inwoners in de wijk Vinkhuizen in Groningen te helpen een betere leefstijl te krijgen. Daarnaast zet Slim Leven in op meer participatie in de wijk Vinkhuizen. Participatie wordt vaak in combinatie genoemd met de participatiesamenleving en de WMO, waarbij mensen meer voor elkaar moeten zorgen en elkaar moeten helpen en daarnaast meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor zichzelf maar ook voor de omgeving. Door de participatiesamenleving wordt de ‘civil society’ belangrijker. Met ‘civil society’ wordt bedoeld dat burgers vrijwillig samenwerken aan kleinschalige burgerinitiatieven. Daaronder vallen ook vrijwillige groepsactiviteiten en organisaties. Bij Slim Leven zetten vrijwilligers zich in om de participatie in de wijk te vergroten en de leefstijl van de inwoners te helpen verbeteren.
Om het doel van Slim Leven te kunnen realiseren werken vrijwilligers samen met professionals. Samenwerken gaat lang niet altijd gemakkelijk door verschillende belangen, meningen en doelen. Om die reden is de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals bij het project Slim Leven onderzocht. Daarbij is onderzocht wat de succes- en faalfactoren zijn bij die samenwerking. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het model van Interdisciplinaire Samenwerking (Bronstein, 2003). Het model is als leidraad gebruikt voor de interviews die zijn gehouden met vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij het project Slim Leven. In totaal zijn dertien participanten geïnterviewd, waarvan acht vrijwilligers en vijf professionals. Alvorens de interviews waren gehouden, is de samenwerking tussen de vrijwilligers en professionals geobserveerd gedurende tien weken. De observaties zijn een aanvulling op de interviews.
Op basis van de interviews en de observaties kan geconcludeerd worden dat de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals bij het project Slim Leven verbeterd kan worden. Er is een aantal succes- en faalfactoren die de samenwerking beïnvloedt. Een succesfactor is dat vrijwilligers en professionals afhankelijk van elkaar zijn en elkaar nodig hebben waardoor een samenwerking ontstaat. Een faalfactor binnen de samenwerking is dat er geen gemeenschappelijk doel is waar gezamenlijk aan gewerkt wordt. Bij het behalen van het gemeenschappelijke doel is het verstanding om de doelgroep te betrekken. Een andere faalfactor is de afwezigheid van procesreflectie tussen de vrijwilligers en professionals. Om tijdig te kunnen ingrijpen en veranderingen aan te brengen is de projectreflectie een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking.
Ook is er een aantal factoren die de samenwerking zowel positief als negatief beïnvloedt. De professionele rol is zo’n factor, er wordt niet altijd aan normen en waarden gehouden binnen de samenwerking. Daarnaast zijn structurele kenmerken zowel een succes- en faalfactor. Belangrijke structurele kenmerken voor de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals zijn samenwerkingspartners, kennis en kunde en duidelijke afspraken. Samenwerkingpartners zijn nodig voor accommodaties, het organiseren van activiteiten, het doorverwijzen van deelnemers en het trainen van vrijwilligers. Er is echter onvoldoende contact met samenwerkingspartner. Onder kennis en kunde valt het aanbieden van trainingen en cursussen aan de vrijwilligers, zodat vrijwilligers de taken goed kunnen uitvoeren. De cursussen en trainingen zijn echter te laat aangeboden. Over de kennis en kunde van professionals is niet veel naar voren gekomen. Wel blijkt dat de professionals bij Slim Leven onervaren zijn met projecten als Slim Leven.
Er zijn ook een tweetal factoren naar voren gekomen die niet benoemd worden door Bronstein, maar wel belangrijk blijken te zijn voor de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Een daarvan zijn rolverdeling en verantwoordelijkheden en zijn zowel een succes- als een faalfactor binnen Slim Leven. De rol en verantwoordelijkheden van de professionals zijn duidelijk, maar die van de vrijwillige begeleiders onvoldoende. Ook blijkt een goede communicatie en informatievoorziening zowel een positieve en negatieve invloed te hebben op de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Zo blijkt er onvoldoende te worden gereageerd op mails en de informatievoorziening kan beter, de ervaringsbijeenkomsten werken bevorderend voor de samenwerking.
De genoemde resultaten kunnen gebruikt worden om veranderingen aan te brengen binnen het project om de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals te verbeteren. Hoewel het onderzoek was gericht op de leefstijlinterventie Slim Leven, kunnen de resultaten mogelijk ook gebruikt worden voor andere soortgelijke interventies die in het kader van de participatiesamenleving en de WMO meer willen inzetten op vrijwilligers en buurtbewoners.
Original languageDutch
PublisherScience Shops RUG
Number of pages68
Publication statusPublished - 1-Aug-2015

Cite this