Stimulating Local Environmental Policy: Making Sense of Decentralization in Environmental Governance

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

Deze studie vindt haar oorsprong in twijfels over decentralisatie in het milieubeleid.: Vooral de laatste twee decennia is deze decentralisatie zichtbaar in tal van Westerse landen. Ze maakt onderdeel uit van een aantal belangrijke verschuivingen in het milieubeleid waarbij centrale overheidssturing deels wordt losgelaten ten faveure vormen van sturing waarbij marktpartijen, lokale overheden en burgers een grotere rol en verantwoordelijkheid krijgen. Deze verschuivingen worden gevoed door een breed gedragen besef binnen zowel praktijk als theorie dat centrale overheidssturing belangrijke beperkingen kent in het omgaan met veel van de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Binnen het milieubeleid wordt vooral kritiek geuit op het restrictieve en sectorale karakter centraal milieubeleid. Milieudoelen zijn vaak een rem op ruimtelijke ontwikkelingen (reactief) en nauwelijks onderdeel van de met deze ontwikkelingen beoogde eindbeelden (proactief). Bovendien zijn milieudoelen vaak vrij rigide en daardoor moeilijk te combineren met andere belangen en beleidsdoelen in integrale beleidsvoering. Dit leidt vooral tot problemen waar sprake is van een sterke verwevenheid van problemen en belangen. In reactie op de genoemde beperkingen van centraal milieubeleid, is er de laatste decennia een groeiende wens om meer integraal en proactief milieubeleid op te stellen. Hierin wordt een belangrijke rol toegedacht aan lokale overheden. Het argument hiervoor is dat lokale overheden vaak een grotere kennis hebben van de specifieke lokale omstandigheden die veel milieuvraagstukken omringen en beter dan centrale overheden in staat zouden zijn om in te spelen op de dikwijls vele uiteenlopende belangen en betrokken belangengroepen. Lokale overheden worden daardoor beter dan de centrale overheid in staat geacht om een integrale aanpak te volgen en om proactief in te spelen op lokaal aanwezige kansen. Ais gevolg zien we niet aileen een toename van lokale initiatieven in het milieubeleid. Tevens kiezen verschillende nationale overheden, zoals Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, ervoor om hun centrale regelgeving en beleid deels te ontmantelen via vormen van decentralisatie (zie o.a. Bergstrom & Dobers 2000, De Roo 2004, Gibbs &Jonas 1999, Hovik & Reitan 2004).
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • de Roo, Gert, Supervisor
Award date13-Oct-2011
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036751780
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Decentralisatie
  • Milieubeleid
  • milieuregulering

Cite this