Studien over Maastricht in de dertiende eeuw

Gerard Willem Augustinus Panhuysen

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

352 Downloads (Pure)

Abstract

De geschiedenis van de oorsprong en ontwikkeling der tweeherigheid van Maastricht blijkt dus nog zéér duister te zijn. Teneinde iets tot verheldering daarvan bij te dragen hebben wij ons in de volgende studiën tot taak gesteld om het ontstaan of de ontwikkeling der rechten van hertog en bisschop binnen deze stad gedurende de eerste helft der dertiende eeuw na te gaan, voorzover het resterende oorkondenmateriaal dit veroorlooft. Meer zekerheid omtrent het verloop der gebeurtenissen in deze periode zal het onderzoek naar de toestanden in vroegere eeuwen waarschijnlijk vergemakkeliken. Daarnaast trachtten wij zo veel mogelik de ontwikkeling der autonomie van de Maastrichtse burgerij gedurende deze periode te volgen, en te achterhalen, welke de houding der beide heren van Maastricht hiertegenover geweest is. De oorkonden, waarop wij ons onderzoek baseerden, gaven zelf een groepering der stukken en feiten rondom drie voorname gebeurtenissen aan. Zo vormt de kern van de eerste studie de belening van hertog Hendrik I van Brabant met Maastricht in September 1202. De tweede studie behandelt de gebeurtenissen in verband met de bouw der stadsmuren omstreeks 1229. Een scheidsrechtetlik onderzoek naar de rechten van de bisschop en hertog over Maastricht in 1245 leverde het belangrijkste materiaal voor de derde studie. Maastricht was een strategies en ekonomies zeer belangrijke plaats aan de handelsweg Keulen-Gent-Brugge. Dit was misschien wel de hoofdreden, waarom hertog Hendrik I zo krachtige pogingen heeft aangewend om deze stad in zijn bezit te krijgen, de hoofdoorzaak dus ook der latere politieke verwikkelingen binnen de stad. Het leek ons daarom gerechtvaardigd om in de vierde studie samen te vatten wat over de ekonomiese belangrijkheid van Maastricht in die tijden reeds bekend was, ons voornamelik baserende op de resultaten van Bächtold en Rousseau, en dit aan te vullen met de nieuwe gegevens, welke wij dienaangaande in de loop van ons onderzoek verzamelden. Waar dit noodzakelik bleek, hebben wij vooraf de al dan niet betrouwbaarheid der gebruikte oorkonden trachten vast te stellen. Het volgende geschrift is dus niet een syntheties verhaal van de politieke geschiedenis van Maasricht in de dertiende eeuw, of zelfs niet van een deel daarvan. Er wordt in getracht zo veel mogelik te ontrafelen, wat de bewerkte oorkonden aan gegevens voor een dergelike geschiedenis bevatten; wij hopen echter hierdoor mee te helpen aan de opbouw van deze zo zeer begeerde synthese. ... Zie: Inleiding
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Gosses, Frans, Supervisor, External person
Award date26-Oct-1933
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1933

Cite this