The European Community conflict of laws rules on voluntary assignments

C.A. de Visser

  Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  Abstract

  Stel een Franse bank krijgt een geschil met een Nederlands bedrijf over een onderlinge transactie. Welke rechtsregels zijn dan van toepassing, de Franse of de Nederlandse? De Visser onderzocht met betrekking tot een specifieke transactie - de overdracht van vorderingen - welke rechtsregels van toepassing zijn. Dit is een probleem dat zich voordoet in het internationale kapitaalverkeer. Overdracht van vorderingen vindt onder meer plaats als een bedrijf geld wil lenen bij een bank. Het bedrijf kan in dat geval de vorderingen die het nog heeft uitstaan bij anderen - zoals bijvoorbeeld abonnementsgelden of kredieten aan afnemers - overdragen of verkopen aan de bank of in zekerheid geven als onderpand voor een geldlening. Ieder land heeft hiervoor eigen rechtsregels. Deze werken goed voor zover de overdracht binnen een en hetzelfde land plaatsvindt. Maar in veel gevallen vinden transacties tussen bedrijven en banken tegenwoordig plaats binnen verschillende landen van de EU. Zo zou het kunnen dat een Nederlands bedrijf dat geld wil lenen bij een Franse bank de vordering die het nog heeft op een Duitse cliënt, aan deze bank overdraagt. Partijen kunnen daarbij bovendien afspreken dat het Engelse recht op de transactie van toepassing is. Is het laatste het geval, dan is het echter voor de Franse bank nog maar de vraag of deze ook daadwer­kelijk de vordering op de Duitse cliënt in zijn vermogen heeft. Het is namelijk niet onge­bruikelijk dat de vordering van het Nederlandse bedrijf op de Duitse cliënt bijvoorbeeld door Nederlands recht of wellicht door Duits recht wordt beheerst. De vraag is dan of niet bijvoorbeeld óók aan de regels van het Nederlandse of het Duitse recht moet worden voldaan wil de Franse bank er zeker van zijn dat het de vorderingen heeft. Het proefschrift van De Visser gaat over de vraag aan welke rechtsregels moet zijn voldaan wil degene die de vordering overgedragen krijgt, er zeker van zijn dat hij de vordering daadwerkelijk in bezit heeft. De Europese Commissie deed in 2003 een voorstel om regels voor dit type transactie binnen de EU te harmoniseren. Zij stelde daartoe voor om de rechtsregels toe te passen van de woonplaats van de partij die de vordering overdraagt. De Visser toonde met zijn onderzoek aan dat dit in de praktijk niet goed werkt, omdat het te risicovol uitpakt voor de partij die de vordering overneemt, in bovenstaand voorbeeld de Franse bank. Zijn conclusie is dat partijen bij het aangaan van een dergelijke transactie de meeste zekerheid krijgen als voldaan is aan het recht dat van toepassing is op de overge­dragen vorderingen.
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  • University of Groningen
  Supervisors/Advisors
  • ten Wolde, Mathijs, Supervisor
  Award date7-Jun-2007
  Place of Publication[S.l.]
  Publisher
  Print ISBNs9789077096208
  Publication statusPublished - 2007

  Keywords

  • Collisie van rechtsregels, Cessie , Europees recht; 4 EU-lan
  • Proefschriften (vorm)
  • internationaal privaatrecht, 86.86 Europees recht

  Cite this