Tover je met me mee? Het gebruik van de Tovertafel bij getraumatiseerde kinderen in de vrouwenopvang [masterthesis]

K. de Haan*, Vera Verhage

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportProfessional

128 Downloads (Pure)

Abstract

De Sprout Tovertafel is een spelconcept waarmee interactieve spellen worden geprojecteerd op een tafel. Wender te Emmen is de eerste vrouwenopvang in Nederland die gebruik maakt van de Tovertafel. De Tovertafel wordt gebruikt door de ouder-kindbegeleiders om spelenderwijs in gesprek te gaan met getraumatiseerde kinderen. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van wat volgens medewerkers en ouders de toegevoegde waarde is van het gebruik van de Sprout Tovertafel binnen de begeleiding aan kinderen in de vrouwenopvang. Semigestructureerde interviews zijn afgenomen bij vijf ouder-kindbegeleiders en zes betrokken ouders om de ervaringen in kaart te brengen. Uit de resultaten kwam naar voren dat begeleiders en ouders zeer positief zijn over het gebruik van de Tovertafel in de begeleiding van de kinderen. Volgens begeleiders en ouders wordt door middel van de Tovertafel een veilige omgeving gecreëerd waardoor een kind zich meer openstelt en praat over de situatie. Ook levert de Tovertafel een positieve bijdrage in de opbouw van de samenwerkingsrelatie tussen de begeleider en het kind. Ten aanzien van het versterken van de ouder-kindinteractie is het betrekken van de ouders bij het gebruik van de Tovertafel volgens begeleiders een aandachtspunt. Concluderend kan genoemd worden dat de Tovertafel volgens begeleiders en betrokken ouders goed ingezet kan worden als hulpmiddel binnen de bestaande begeleidingsmethodiek ‘Veerkracht’. Aanbevolen wordt om breder effectonderzoek uit te voeren naar het gebruik van de Tovertafel bij getraumatiseerde kinderen om de relatie tussen de interventie en het effect aan te tonen.

Abstract
The Sprout Tovertafel is a game concept by which interactive games are projected onto a table. Wender in Emmen is the first women’s shelter in the Netherlands that uses the Tovertafel. The Tovertafel is used by the parent-child workers in order to have a playful conversation with traumatized children. The aim of this research is to find out what the added value of using the Sprout Tovertafel within the guidance of children in the women’s shelter is, according to their parents and staff. In order to assess the experiences with the use of the Tovertafel, semi-structured interviews were conducted with five parent-child workers and six involved parents. The results showed that care workers and parents are very positive about the use of the Tovertafel within the guidance of the children. According to the care workers and parents, the Tovertafel creates a safe environment which will help getting children to open up and talk about the situation. The Tovertafel positively contributes to the development of a cooperative relationship between the professional and the child. But, there’s also room for improvement with regard to strengthening the parent-child interaction when the parents are involved with the use of the Tovertafel, according to the care workers.
In conclusion, according to the care workers and parents involved, the Tovertafel can be used as a tool within the existing method ‘Veerkracht’. It is recommended to conduct a broader impact study on the use of the Tovertafel with traumatized children to demonstrate the relationship between the intervention and the effect.
Original languageDutch
PublisherScience Shop, University of Groningen
Number of pages57
Publication statusPublished - Sept-2021

Cite this