Visible-Light-Driven Rotation of Molecular Motors in Discrete Supramolecular Metallacycles

Zhao Tao Shi, Yi Xiong Hu, Zhubin Hu, Qi Zhang, Shao Yu Chen, Meng Chen, Jing Jing Yu, Guang Qiang Yin, Haitao Sun, Lin Xu, Xiaopeng Li, Ben L. Feringa*, Hai Bo Yang*, He Tian, Da Hui Qu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

60 Citations (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Search results