Visible-Light-Driven Rotation of Molecular Motors in Discrete Supramolecular Metallacycles

Zhao Tao Shi, Yi Xiong Hu, Zhubin Hu, Qi Zhang, Shao Yu Chen, Meng Chen, Jing Jing Yu, Guang Qiang Yin, Haitao Sun, Lin Xu, Xiaopeng Li, Ben L. Feringa*, Hai Bo Yang*, He Tian, Da Hui Qu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

71 Citations (Scopus)
138 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Visible-Light-Driven Rotation of Molecular Motors in Discrete Supramolecular Metallacycles'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Chemistry