De woartels fan de Fryske Frijheid/De wortels van de Friese Vrijheid

de Langen, G. (Speaker), Han Nijdam (Speaker)

Activiteit: Professional or public presentationProfessional

Description

Wolkomlêzing Provincie Fryslân
Periode30-nov-2017
Gehouden opProvincie Friesland, Netherlands