Faculteit Bewegings-en Revalidatie Wetenschappen Leuven

Otter, den, A. (Visiting researcher)

Activiteit: Visiting an external institutionProfessional

Periodefeb-2019
BezoekendFaculteit Bewegings-en Revalidatie Wetenschappen Leuven
Mate van erkenningInternational