Fryske Gea: Kultuurnatuur yn Fryslân

Piersma, T. (Keynote speaker)

Activiteit: Professional or public event Professional

Description

Voordracht Jaarlijkse Ledenvergadering It Fryske Gea, Eernewoude
Periode26-mei-2015
Gehouden opFryske Akademy, Netherlands