International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (Tijdschrift)

Activiteit: Editorial workAcademic

Description

Senior Associate Editor
Periodejun.-2022jun.-2025
Type tijdschriftTijdschrift
ISSN0960-0035