Kennis delen en zorg verbeteren met zorgpad Grote Vaten Vasculitis

Pers / media: Activiteiten met een maatschappelijk belangPopular

Description

Zorgpad grote vaten vasculitis UMCG en samenwerking met AMC

Periode1-okt-2017

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages

 • TitelKennis delen en zorg verbeteren met zorgpad
  Media naam/outletMedidact reumatologie nummer 3
  Land/RegioNetherlands
  Release datum01/10/2017
  BeschrijvingHet AMC, UMC Groningen en UMC Utrecht zijn de eerste drie centra in Nederland
  die zijn erkend als expertisecentrum vasculitis. Het ontwikkelen van zorgpaden
  is een van de doelstellingen van de expertisecentra. Dr. E. (Liesbeth) Brouwer uit
  Groningen en dr. L.T. (Lot) Burgemeister en dr. A.E. (Liesbeth) Hak uit Amsterdam
  vertellen over het hoe en waarom van het zorgpad Grote Vaten Vasculitis. “Het doel
  is consensus: alle neuzen dezelfde kant op.”
  Naar goed wetenschappelijk gebruik moet
  het besprokene eerst gedefinieerd worden.
  Een zorgpad is, aldus Burgemeister, “een complexe
  interventie om de gemeenschappelijke
  besluitvorming en organisatie van zorgprocessen
  te verwezenlijken voor een specifieke
  groep van patiënten gedurende een gedefinieerd
  tijdskader”. Of, iets korter en minder
  formeel: “Een beslismodel om de routing van
  patiënten door het zorgproces te standaardiseren”.
  In Amsterdam en Groningen vertonen de
  respectieve zorgpaden vasculitis zorginhoudelijk
  grote overeenkomsten; de verschillen zijn
  vooral van logistieke aard. Over het voornaamste
  doel van een zorgpad als dit zijn de drie
  artsen het zeer eens: de kwaliteit van de zorg
  rond vasculitis (verder) verbeteren.
  Beschrijving state of the art
  Burgemeister is een jaar gedetacheerd vanuit
  centrum Reade naar het AMC voor een innovatieproject;
  het helpen ontwikkelen van het
  zorgpad vasculitis is een van haar taken. Hak
  is internist-klinisch immunoloog in het AMC,
  is coördinator van het vasculitiscentrum en
  speelt een centrale rol in de vasculitiszorg.
  “Ik ben direct betrokken bij de vasculitiszorg
  en zit tevens wekelijks het multidisciplinair
  overleg voor; aangezien vasculitis een
  multiorgaanaandoening is, komen veel van
  deze patiënten dan ter sprake.” Brouwer tot
  slot, is reumatoloog en internist in het UMC
  Groningen en is gespecialiseerd in vasculitis
  van de grote vaten. Ze is coördinator van
  het Groningse zorgpad vasculitis van de
  grote vaten en cerebrale vasculitis. Ook in
  Amsterdam richt het zorgpad zich vooralsnog
  tot de vasculitiden van de grote vaten,
  ofwel reuscelarteriitis (GCA) en takayasu-arteriitis.
  Zowel in Groningen als Amsterdam
  wordt ook gewerkt aan het zorgpad voor
  vasculitis van de kleine vaten. Burgemeister:
  “Dat is nog veel gecompliceerder, omdat het
  diverse aandoeningen betreft met betrokkenheid
  van meerdere organen en dus diverse
  orgaanspecialismen.”
  In het zorgpad is het hele zorgproces in
  diagramvorm weergegeven, en maakt duidelijk
  wie wat, waar en wanneer moet doen en
  wie welke verantwoordelijkheden draagt. Hak:
  “We beschrijven feitelijk de huidige stand van
  zaken bij de zorg, om die daardoor eenduidiger
  te maken en te optimaliseren.” Zaken die
  ‘eraan gehangen’ worden zijn bijvoorbeeld
  behandelprotocollen en voorlichtingsmaterialen,
  waarnaar kan worden doorgeklikt.
  Geoormerkte collega’s
  Brouwer stelt dat het zorgpad ertoe bijdraagt
  de nodige kennis bij alle mogelijke betrokken
  specialismen te verhogen, van oogarts tot
  radioloog. “Het team moet een bepaald niveau
  hebben en kennis van de state of the art bij
  vasculitis. Het zorgpad helpt ‘geoormerkte’
  collega’s te krijgen, die daardoor breder inzetbaar
  zijn”, zoals ze het uitdrukt. “De uitdaging
  is om deze kennis daarna ook weer te delen,
  namelijk met centra in de periferie; in ons
  geval in Leeuwarden en Emmen bijvoorbeeld,
  al hebben we zelfs weleens patiënten uit
  Brabant en Zeeland. Het zorgpad en de kennis
  daarin biedt de kans om voor een deel van
  de patiënten met vasculitiden een model te
  ontwikkelen voor gezamenlijke zorg, nadat in
  het UMCG een diagnose en behandelplan zijn
  opgesteld. Alleen de echt complexe patiënten
  – en de patiënten uit de buurt – blijven we dan
  hier in Groningen behandelen.” Hak vult aan:
  “In het AMC hebben we een ander doel: logistiek
  optimaliseren van de lokale zorg, met in
  een later stadium eventueel uitbreiding naar
  andere centra.”
  Brouwer benadrukt dat vasculitiden zoals die
  in de handboeken worden beschreven, zich
  maar zelden precies op dezelfde manier manifesteren
  in de praktijk. “Iedere patiënt is weer
  anders. Het is daarom zaak de individuele
  patiënt zo goed mogelijk in kaart te brengen,
  de ziekte en de betrokken organen enzovoort,
  om snel te kunnen bepalen hoe je nu juist die
  patiënt op dat moment zo goed mogelijk kunt
  behandelen.”
  Neuzen dezelfde kant op
  Het zorgpad verbetert de zorg vooral door
  het beleid ten aanzien van de diagnostiek,
  Kennis delen en zorg verbeteren met zorgpad
  Grote Vaten Vasculitis
  Websites voor meer informatie
  Het delen van kennis in zorgpaden komt de zorgkwaliteit zeker ten goede, zo is het idee.
  Daaraan levert het internet uiteraard zijn bijdrage. In Amsterdam is het zorgpad toegankelijk
  voor zorgverleners binnen het AMC; op de website www.vasculitisamsterdam.nl
  staat algemene informatie over het vasculitiscentrum. Het Vasculitis Expertise Centrum
  Groningen heeft eveneens een website: www.vasculitiscentrum.nl. Brouwer verontschuldigend:
  “Aan deze site moet nog veel verbeterd worden, en hij moet vooral up-to-date
  blijven. Het begin is er.”
  Dr. E. Brouwer, reumatoloog, UMC Groningen
  Reumatologen dr. L.T. Burgemeiser (links) en dr. A.E. Hak, beiden werkzaam als reumatoloog in het AMC in Amsterdam
  “Het team moet een bepaald niveau
  hebben en kennis van de state of the art bij vasculitis”
  MEDIDACT | Reumatologie 13
  Van gerontoreumatologie tot transitiepoli
  behandeling en follow-up eenduidiger te
  maken, aldus Burgemeister: “Het doel is consensus,
  alle neuzen dezelfde kant op.” Dat
  begint al bij de diagnose. Hak: “Een delay in
  de diagnose is bij vasculitiden – met name
  reuscelarteriitis van de grote vaten (LV-GCA)
  en takayasu-arteriitis
  – vaak een probleem. Dit
  is een van de zorgaspecten die het zorgpad
  indirect kan helpen verbeteren, door bij alle
  mogelijke betrokken specialismen meer
  kennis en awareness
  te kweken. Een snelle
  diagnose is wenselijk, want bij een verkeerde
  of late diagnose is er een grotere kans op complicaties,
  zoals orgaanschade. Tijd is kwaliteit.”
  Burgemeister: “Het zorgpad definieert ook de
  plaats in het diagnostisch proces van de verschillende
  beeldvormende technieken: echografie,
  PET-scan enzovoort, hetgeen behulpzaam
  is bij het nemen van beslissingen.”
  Een zorgpad is geen richtlijn, maar er worden
  stappen in zowel diagnostiek, behandeling en
  follow-up uiteengezet. Burgemeister noemt
  een voorbeeld: “Bij GCA was voorheen eigenlijk
  alleen prednison een optie, eventueel aangevuld
  met een DMARD zoals methotrexaat.
  Maar sinds de GiACTA-studie weten we dat
  ook tocilizumab een goede behandeloptie
  is, die weliswaar nog niet officieel is geregistreerd,
  maar offlabel al wel wordt gegeven.1 In
  het zorgpad definiëren we de inzet van zo’n
  behandeling: wat controleer je, hoe vaak doe
  je dat, waar moet je op letten enzovoort.” Ze
  vervolgt: “Het zorgpad helpt bijvoorbeeld ook
  meer duidelijkheid scheppen over de manier
  waarop je patiënten volgt om vaatschade te
  voorkomen en te beperken – iets waarover
  nog veel onduidelijkheid bestaat.”
  Dynamisch document
  Alle drie de artsen benadrukken het dynamisch
  karakter van het zorgpad. “De inhoud
  is voortdurend aan verandering onderhevig
  op basis van voortschrijdend inzicht”, aldus
  Burgemeister, die enkele recente voorbeelden
  geeft. “De rol van methotrexaat als
  prednisonspaarder is groter geworden bij
  GCA. Vroeger gaf je pas na meerdere flares
  een DMARD als prednisonspaarder erbij. Nu
  is methotrexaat eerste keus, al bij de eerste
  flares. Bij een hoge kans op prednisontoxiciteit,
  bijvoorbeeld bij patiënten met diabetes,
  start je methotrexaat zelfs meteen.” Een
  ander voorbeeld betreft de inzet van plaatjesaggregatieremmers
  bij arteriitis temporalis:
  “Daar zijn zeer tegenstrijdige data over. We
  hebben opgenomen dat je ze kunt overwegen.
  Zodra hierover meer duidelijkheid is,
  passen we het aan.”
  Ook Brouwer ziet veel nieuwe ontwikkelingen,
  bijvoorbeeld in beeldvormende technieken
  als de echo en de PET/CT, waarmee de bloedvaten
  steeds beter afgebeeld en geëvalueerd
  kunnen worden. Of het integreren van biomarker-,
  DNA- en RNA-onderzoek met klinische
  data in de praktijk. “De kennis neemt in
  rap tempo toe. Zodra je die in het zorgpad
  verwerkt, is dat bij wijze van spreken al weer
  verouderd.”
  Referentie
  1. Stone JH, Tuckwell K, Dimonaco S, et al. Trial of
  Tocilizumab in Giant-Cell Arteritis. N Engl J Med.
  2017;377:317-28.
  Drs. M. Tent, wetenschapsjournalist
  PersonenLiesbeth Brouwer