CCDC 2091122: Experimental Crystal Structure Determination

Dataset

Description

Related Article: Qiang Zheng, Katarzyna Kurpiewska, Alexander Dömling|2021|Eur.J.Org.Chem.|2022||doi:10.1002/ejoc.202101023
Datum van beschikbaarheid20-jun.-2021
UitgeverThe Cambridge Structural Database

Citeer dit