The hiring subsidy cum firing tax in a search model of unemployment: Mathematical appendix [Supplementary Material]

Dataset

Datum van beschikbaarheid8-nov.-2013
UitgeverDataverseNL

Citeer dit