Foto van Jelle Jansen
  • Netherlands

Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Persoonlijk profiel

Speerpunten

Volledig overzicht publicaties, zie voor veel digitale weergaven: ook repository.ubn.ru.nl

Proefschrift:

* J.E. Jansen, Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, een rechtsvergelijkende studie op historische grondslag (diss. RuG) Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2011, 346 p.

 

Wetenschappelijke artikelen:

 

* J.E. Jansen, Enkele opmerkingen en mededelingen over originaire en derivatieve wijzen van eigendomsverkrijging, Groninger Opmerkingen en Mededelingen (GROM) 2005, (XXII), p. 49-69.

* J.E. Jansen, De bevrijdende verjaring van de revindicatie tegen een houder ingesteld, Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (WPNR) 2006 (6654), p. 130-132.

* J.E. Jansen, Enkele opmerkingen en mededelingen over samenloop van vorderingen na diefstal, GROM 2006 (XXIII), p. 95-111.

* J.E. Jansen, Heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens artikel 3:105 gered?, WPNR 2007 (6730), p. 927-931.

* J.E. Jansen, Konfusion über die Konfusion. Over de onnodige relativering van goederenrechtelijke bevoegdheden in artikel 3:81 lid 3, GROM 2007 (XXIV), p. 73-99.

* J.E. Jansen, Enige opmerkingen over levering en bezitsverschaffing van onroerende zaken, Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RM Themis) 2008-I, p. 19-25.

* J.E. Jansen, Potharst/Serrée en het Romeinse recht. Enige opmerkingen over overdracht van een goed onder voorbehoud van een beperkt recht, GROM 2008 (XXV), p. 75-91.

* J.E. Jansen, De occupatieleer in de Pandektistiek en het Nederlandse recht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 2009-1, p. 12-24.

* J.E. Jansen, Geen bevrijdende verjaring zonder rechtsverwerking, RM Themis, 2009-5, p. 214-220.

* J.E. Jansen, Usucapio a domino en actio Publiciana naar Romeins en Nederlands recht, GROM 2010 (XXVII), p. 27-45.

* J.E. Jansen, Goederenrecht en het menselijk lichaam. Over kogels, kunstbenen en ingeslikte kwartjes, Ars Aequi (AAe) 2011-7, p. 512-518.

* J.E. Jansen, Over de ontzakelijking van dieren en de grenzen van het zaaksbegrip, RM Themis 2011-5, p. 187-201.

* J.E. Jansen, Waarom wordt de vinder eigenaar?, GROM 2011 (XXVIII), p. 87-113.  

* J.E. Jansen, Bezitsverschaffing naast levering van registergoederen?, NTBR 2012-1, p. 8-20.

* J.E. Jansen, Over prijsgeving, overdracht en afval in het goederenrecht, GROM 2012 (XXIX), p. 69-88.

* J.E. Jansen, Thieves and Squatters: Acquisitive and Extinctive Prescription in European Property Law, European Property Law Journal (EPLJ), 2012-1, p. 154-166. 

* J.E. Jansen, Artikel 3:105 en onroerende zaken, WPNR 2012 (6945), p. 689-691.

* J.E. Jansen, Het eigendomsvoorbehoud en artikel 3:229 BW, Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) 2012-6 p. 134-139. 

* J.E. Jansen, Over de invloed van het Zwitserse zakenrecht op het Ontwerp Meijers en Boek 5 BW, AAe 2012-11, p. 524-527.

* J.E. Jansen, Bezitsbehoud en bezitsverlies van roerende zaken naar Nederlands en Romeins recht, RM Themis, 2013-1, p. 2-8.

* J.E. Jansen, Over de erfelijkheid van bezit, goede en kwade trouw, AAe 2013-6, p. 501-507. Ook verschenen in: Historische wortels van het recht, Nijmegen 2014, p. 65-76.

* J.E. Jansen met C.J.H Jansen, Opmerkingen en Mededeelingen betreffende het Nederlandsch Regt, GROM 2013 (XXX), p. 1-28.

* J.E. Jansen, Tekst & Uitleg (D. 20,1,31 pr en 1), GROM 2014 (XXXI), p. 39-45.

* J.E. Jansen, Over de rechtsvordering van de retentor, WPNR 7042 (2014), p. 1170-1173.

* J.E. Jansen, Goederenrechtelijke rechtsvorderingen tot afgifte, RMThemis 2014-6, p. 275-283.

* J.E. Jansen, Over de totstandkoming van de koopovereenkomst in een zelfbedieningswinkel, AAe 2015-1, p. 31-39.     

 

Bijdragen aan boek:

 

* J.E. Jansen, Is levering van een roerende zaak vereist als de verkrijger bezitter is?, in: Groninger Zekerheid (Reehuis-bundel) Deventer: Kluwer 2014, p.  165-179.

* J.E. Jansen, Eggens, het rechtskarakter van bezit en de artikelen 3:110 en 3:111 BW, in: T.E. Booms (red.), ‘Een man een man, een woord een woord’, Overveen: Belvédère 2014, p. 105-116.

* J.E. Jansen, Eggens en de verzakelijking van het retentierecht, T.E. Booms (red.), ‘Een man een man, een woord een woord’, Overveen: Belvédère 2014, p. 246-262.

 

Vakpublicaties:

 

* J.E. Jansen, Reactie op: Dief wordt vaak geen eigenaar, WPNR 2005 (6639), p. 801-803.

* J.E. Jansen, Noot bij HR 10 december 2010, LJN:BO1819 (Van Hilten-Monasch), Jurisprudentie Onderneming en Recht (JOR) 2011-4, p. 1020-1023.

* J.E. Jansen, Boom Basics Romeins Recht, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2011, 154 p., 2e druk Den Haag 2013, 160 p.   

* J.E. Jansen, De terugkeer van de actio furti?, AAe 2011-8, p. 608-610.

* J.E. Jansen, Noot bij Rb Haarlem, LJN:BW1929 (Tan en SABA-Forward N.V), JOR 2012-4/106, p. 910-912.

*J.E. Jansen met C.J.H. Jansen, Noot bij HR 22 juni 2012, JAR 2012/189; NJ 2012, 396 (ABN AMRO/werknemer), in Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA), 2013-1, p. 30-41.

*J.E. Jansen, Noot bij Hof Den Haag 21 oktober 2014 (Vink-Heembouw), JOR 2015-1, nr 25.

* J.E. Jansen, Begiffsjurisprudenz langs de Autobahn. Over eigendomsverkrijging van door de klant getankte brandstof naar Duits en Nederlands recht, Groninger Civilisten Blad 2015-1, p. 12-15 

*  J.E. Jansen, Het tribunal van de praetor, AAe 2015-4, p. 254-256

 

Overig:

 

* J.E. Jansen, Schuldige dieren, AAe 2013-1, p. 27.

* J.E. Jansen, Gezonken golfballen, AAe 2013-3, p. 208.

* J.E. Jansen, Damnatio memoriae in Moskou, AAe 2013-5, p. 389.

* J.E. Jansen, Voortvluchtige slaven en lege bierflesjes, AAe 2013-7, p. 645.

* J.E. Jansen, Paspoorten, rijbewijzen en res publicae, AAe 2013-9, p. 833.

* J.E. Jansen, Over lijken gaan, AAe 2014-1, p. 24.

* J.E. Jansen, Oscar Pistorius en het Romeinse recht, AAe 2014-3, p. 189.

* J.E. Jansen, Over oesters, parels en schatvinding, AAe 2014-5, p. 353.

* J.E. Jansen, Augustus, AAe 2014-7, p. 633.

* J.E. Jansen, Mein Kampf en de condictio ob turpem causam, AAe 2014-9, p. 824.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of