Best environmental policy paper 2018

Prijs: PrizeAcademic

Description

Best environmental policy paper award of the journal Environmental Science and Technology (ES&T) 2018 – ‘(co-authored with Wei Zhang, Yu Liu, Kuishuang Feng, Jinnan Wang, Miaomiao Liu, Ling Jiang, Hongqiang Jiang, Nianlei Liu, Pengyan Zhang, Ying Zhou, and Jun Bi). Environmental Science & Technology is a biweekly peer-reviewed scientific journal published since 1967 by the American Chemical Society.
Mate van erkenningInternational