Herstel van Griend als belangrijke hoogwatervluchtplaats en broedplaats voor kritische zee- en wadvogels

Projectdetails

Omschrijving

De Waddenzee kent maar een beperkt aantal plekken waar vogels bij zeer hoog water (springtij) op een rustige plek (zonder recreanten en grondpredatoren) het hele jaar rond terecht kunnen, en waar ze ongestoord kunnen broeden. Dit zijn vooral de grotere zandbanken en onbewoonde eilanden in de Waddenzee: Razende Bol, Hengst, Richel, Bornrif, Engelsmanplaat, Simonszand, Griend, Rottummerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin. In dit rijtje neemt Griend een bijzondere positie in. Het heeft een zeer strategische ligging midden in de westelijke Waddenzee, en speelt daarom een potentieel belangrijke rol in de dagelijkse getij-gebonden bewegingen van grote groepen wadvogels, en in de jaarlijkse cyclus als belangrijke broedlocatie voor wad- en zeevogels. Het wad rond Griend dient als foerageergebied en het eilandje zelf is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor meer kritische wadvogels als scholekster, rosse grutto en kanoet, en recentelijk ook de drieteenstrandloper. Daarnaast vervult Griend een cruciale rol als broedeiland voor zeevogels, waaronder voor kolonies van visdief en noordse stern en de belangrijkste grote stern kolonie van Nederland. In de afgelopen decennia hebben geomorfologische veranderingen van Griend, vooral van doorgaande afslag van de noordwest kant van het eiland, geleid tot zorgen over het voortbestaan van het eiland en de daarmee verbonden natuurwaarden. Als reactie hierop zijn in 1973, 1985 en 1988 grootschalige ingrepen gepleegd om het eiland tegen verdere afslag te beschermen.
Nu, 27 jaar na de laatste grote ingreep, zijn een aantal van deze beschermingsconstructies weer verdwenen of aangetast. Daarom wil Natuurmonumenten als beheerder van Griend nu nieuwe maatregelen treffen om de ecologische betekenis van Griend de komende decennia te waarborgen. Daarnaast is er de intentie om, beter dan voorgaande keren gebeurd is, de consequenties van de ingrepen goed te begrijpen via systeemgerichte monitoring en onderzoek. De functie hiervan is: i) beter uit kunnen leggen waarom herstelingrepen wel of niet werken, ii) leren om eventuele toekomstige herstel maatregelen van Griend nog beter te doen, en iii) kennis op doen over procesgericht herstel om nu voor andere, vergelijkbare situaties/eilanden in de Waddenzee effectiever beheer en inrichting te realiseren in de toekomst en invasieve ingrepen te voorkomen. Het is dus belangrijk dat deze procesgerichte monitoring nieuwe inzichten opleveren in de belangrijkste ecologische en kustmorfolgische processen van zowel Griend al van andere dynamische eilanden in de waddenzee, als Zuiderduin, Rottummeroog en Rottummerplaat.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum01/07/201601/07/2020