Ένδειξη πολιτισμού οι συνθήκες κράτησης αλλοδαπών»: Σχολιασμός της απόφασης ΕΔΔΑ, Chkharishvili κατά Ελλάδας

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageIndication of civilization the conditions of detention of foreign nationals" : Comments on ECHR, Chkharishvili v. Greece
Originele taal-2Greek
Pagina's (van-tot)69
TijdschriftSynigoros
Volume2013
Nummer van het tijdschrift97
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit