Αναστολή αρνητικών διοικητικών πράξεων: το πέρασμα από τη ρητή νομοθετική απαγόρευση στη νομολογιακή αποδοχή: Ανάγκη ή επιταγή;

Roxani Fragkou

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageStay of execution of negative administrative acts: the transition from explicit legislative proscription to case law acknowledgement. : Necessity or command?
Originele taal-2Greek
Pagina's (van-tot)29-36
TijdschriftImmigration Law Journal
Volume2009
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit