α-emission channeling studies of the lattice site of oversized atoms implanted in Fe and Ni single crystals

J. De Wachter*, S. Blasser, H. Hofsass, S. Jahn, M. Lindroos, R. Moons, H. Pattyn, M. Restle, A. Vantomme, U. Wahl, P. Van Duppen, G. Langouche

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  The lattice site occupation of oversized atoms, implanted in Ni and Fe at 60, 180 and 293 K has been studied extensively using the or-emission channeling technique. Low dose (

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)23-27
  Aantal pagina's5
  TijdschriftNuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms
  Volume106
  Nummer van het tijdschrift1-4
  DOI's
  StatusPublished - dec.-1995
  Evenement9th International Conference on Ion Beam Modification of Materials (IBMM 95) - , Australia
  Duur: 5-feb.-199510-feb.-1995

  Citeer dit