Βιβλιοκρισία: Subseciva Groningana X. Studies in Roman and Byzantine Law. In Honour of Roos Meijering, ed. by D. PENNA - F. BRANDSMA - Th. E. van BOCHOVE, Groningen 2019

Marios Tantalos*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

8 Downloads (Pure)

Citeer dit