β-catenin as a regulator and therapeutic target for asthmatic airway remodeling

Kuldeep Kumawat, Tim Koopmans, Reinoud Gosens*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

43 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Introduction: Pathological alteration in the airway structure, termed as airway remodeling, is a hallmark feature of individuals with asthma and has been described to negatively impact lung function in asthmatics. Recent studies have raised considerable interest in the regulatory role of beta-catenin in remodeling asthmatic airways. The WNT/beta-catenin signaling pathway is the key to normal lung development and tightly coordinates the maintenance of tissue homeostasis under steady-state conditions. Several studies indicate the crucial role of beta-catenin signaling in airway remodeling in asthma and suggest that this pathway may be activated by both the growth factors and mechanical stimuli such as bronchoconstriction.

Areas covered: In this review, we discuss recent literature regarding the mechanisms of beta-catenin signaling activation and its mechanistic role in asthmatic airway remodeling. Further, we discuss the possibilities of therapeutic targeting of beta-catenin.

Expert opinion: The aberrant activation of beta-catenin signaling by both WNT-dependent and -independent mechanisms in asthmatic airways plays a key role in remodeling the airways, including cell proliferation, differentiation, tissue repair and extracellular matrix production. These findings are interesting from both a mechanistic and therapeutic perspective, as several drug classes have now been described that target beta-catenin signaling directly.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1023-1034
Aantal pagina's12
TijdschriftEXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS
Volume18
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2014

Citeer dit