β-Cyclodextrin as an excipient in solid oral dosage forms: In vitro and in vivo evaluation of spray-dried diazepam-β-cyclodextrin products

H.P.R. Bootsma, H.W. Frijlink, Anko Eissens, J.H. Proost, H. Van Doorne, C.F. Lerk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)213-223
Aantal pagina's11
TijdschriftInternational Journal of Pharmaceutics
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-mei-1989

Citeer dit