β(2→6)-Type fructans attenuate proinflammatory responses in a structure dependent fashion via Toll-like receptors

C Fernández-Lainez*, R Akkerman, M.M.P. Oerlemans, M.J. Logtenberg, H.A. Schols, L.A. Silva Lagos, G. López-Velázquez, Paul de Vos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer118893
Aantal pagina's21
TijdschriftCarbohydrate Polymers
Volume277
DOI's
StatusPublished - 1-feb.-2022

Citeer dit