γ−γ energy correlations in 167,168Hf observed with two compton-suppression spectrometers

MJA de Voigt, RVF Janssens, H Sakai, HJM Aarts, CJ van der Poel, HFR Arciszewski, DEC Scherpenzeel

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  183 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The ~,-~/energy correlation matrix obtained from 1 s9 Tb (14N, xn) reactions at 95 MeV exhibits a low-intensity central
  valley with smoothly decreasing width when the rotational frequency increases, indicating an increasing collective moment
  of inertia. Enhanced intensities in the valley at/~to = 0.42 and 0.52 MeV are observed for the f'trst time in the HF isotopes
  and axe interpreted as due to band crossings which may involve i13/2 , f7/2 neutron and hll/2 proton or higher orbitals.
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)480-484
  Aantal pagina's5
  TijdschriftPhysics Letters B
  Volume106
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 26-nov-1981

  Citeer dit