2-amino-6,7-dihydroxytetrahydronaphthalene and the receptor-site preferred conformation of dopamine--a commentary

AS Horn*, J.R. Rodgers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  25 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)521-524
  Aantal pagina's4
  TijdschriftJournal of Pharmacy and Pharmacology
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit