39 THz spatial filter based on a back-to-back Si-lens system

Yuner Gan*, Behnam Mirzaei, Sebastiaan van der Poel, Jose R. G. Silva, Matvey Finkel, Martin Eggens, Marcel Ridder, Ali Khalatpour, Qing Hu, Floris van der Tak, Jian-Rong Gao*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)

Samenvatting

Not Available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)32693-32708
Aantal pagina's16
TijdschriftOptics Express
Volume28
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusPublished - 26-okt.-2020

Citeer dit