A 21-Year-Old Patient With a HER2-Positive Colorectal Cancer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)20-21
Aantal pagina's2
TijdschriftGastroenterology
Volume148
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2015

Citeer dit