A 72-year-old man with life-threatening dyspnoea due to a neck mass of unexpected origin

Nick Schubert, Nynke Jager, Jeroen Vister, B. Plaat*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e331–e333
Aantal pagina's3
TijdschriftRheumatology
Volume60
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2021

Citeer dit