A Beurling-Lax type theorem in the unit ball

D Alpay*, A Dijksma, J Rovnyak

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)349-354
  Aantal pagina's6
  TijdschriftComptes Rendus Mathematique
  Volume334
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 15-mrt.-2002

  Citeer dit