A Case Against Something That Is Not the Case: The Groningen Protocol and the Moral Principle of Non-Maleficence

Martine C. de Vries*, A. A. Eduard Verhagen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer906418595
Pagina's (van-tot)29-31
Aantal pagina's4
TijdschriftAmerican journal of bioethics
Volume8
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 2008

Citeer dit