A Chemically Driven Rotary Molecular Motor Based on Reversible Lactone Formation with Perfect Unidirectionality

Yu Zhang, Zhe Chang, Heng Zhao, Stefano Crespi, Ben L. Feringa*, Depeng Zhao

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)

Zoekresultaten