A comment on specification searches in spatial econometrics: The relevance of Hendry's methodology: A reply

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)300 - 312
Aantal pagina's9
TijdschriftRegional Science and Urban Economics
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2006

Citeer dit