A comparative analysis of changes in pMDI drug dose delivery before and after detergent coating using five antistatic valved holding chambers

Paul Hagedoorn, Wasiq Bawary, Henderik Willem Frijlink, Floris Grasmeijer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
143 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1124-1125.e4
TijdschriftJournal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2020

Citeer dit