A Comparison between Different Theories Predicting the Stacking Fault Energy from Extended Nodes

G.J.L. van der Wegen, P.M. Bronsveld, J.Th.M. de Hosson

OnderzoeksoutputAcademic

18 Citaten (Scopus)
213 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)285-288
Aantal pagina's4
TijdschriftScripta Metallurgica
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1980

Citeer dit