A comparison of constitutive heterochromatin staining methods in two cases of familial heterochromatin deficiencies

C.H.C.M. Buys*, G.J.P.A. Anders, W.L. Gouw, J.M.M. Borkent-Ypma, J.A.M. Blenkers-Platter

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)133-138
  Aantal pagina's6
  TijdschriftHUMAN GENETICS
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit