A continuum damage relation for hydrogen attack cavitation

M.W.D. van der Burg, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
295 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3047 - 3057
Aantal pagina's11
TijdschriftActa Materialia
Volume45
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1997

Citeer dit