A discrete dislocation analysis of mode I crack growth

H.H.M. Cleveringa, E. van der Giessen, A. Needleman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

143 Citaten (Scopus)
456 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1133 - 1157
Aantal pagina's25
TijdschriftJournal of the Mechanics and Physics of Solids
Volume48
Nummer van het tijdschrift6-7
DOI's
StatusPublished - 2000

Citeer dit